Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Sáng 27/4, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

20180427_093856

Thay mặt Ban Điều hành, Ông Ngô Đức Long – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, theo đó với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã giúp cho hoạt động phân phối bán buôn, bán lẻ của Công ty có sự tăng trưởng cao so với năm 2016 (tăng doanh thu, có hiệu quả,…). Các hoạt động triển khai dự án, quản lý mạng lưới và một số hoạt động khác của Công ty thực hiện tương đối tốt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đạt tương đối tốt theo Kế hoạch đề ra.

20180427_095213

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh  2017; Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 2017 và kế hoạch công tác năm 2018; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty CP Thực phẩm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Viet Nam; lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018. Đại hội cũng đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 1,5%.

20180427_111523

Với kết quả đạt được trong năm 2017, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội đặt mục tiêu cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

– Tổng doanh thu và thu nhâp khác: 172 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng

– Tỷ lệ cổ tức: 3%

– TNBQ người lao động: 6,5 triệu đồng/người/tháng

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội./.