Thông báo mời họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2019

Đăng vào ngày Danh mục Tin Doanh nghiệp

     Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Kính mời: Quý cổ đông

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

  1. Thời gian Đại hội: 08h 30’ ngày 22/6/2019 (Thứ Bảy)
  2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
  3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 16/4/2019.
  4. Nội dung Đại hội:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Điều hành Công ty.

4.2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2018; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

4.4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội dồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

4.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

4.6. Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019.

4.7. Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2018.

4.8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

4.9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

  1. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường link sau:

http://www.thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-bao/

* Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

– Giấy CMND/Hộ chiếu;

– Thông báo mời họp;

– Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

  1. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp và được đăng tải tại website của Công ty).
  2. Đăng ký tham dự Đại hội và đóng góp ý kiến:
  • Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 18/6/2019;
  • Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 18/6/2019 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban Tổ chức Đại hội:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ số: 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 38253825 (máy lẻ 115)      Fax: (024) 38282601

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

Xin trân trọng thông báo./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI