Báo cáo tài chính

 

Tên File
Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018 pdf
Báo cáo tài chính Quý III/2018 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018 pdf
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 pdf
Báo cáo tài chính Quý II/2018 pdf
Báo cáo tài chính Hợp nhất tại ngày 31/03/2018 pdf
Báo cáo tài chính Quý I/2018 pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính Quý IV/2017 pdf
Báo cáo tài chính Quý III/2017 pdf
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2017 đã được soát xét pdf
Báo cáo tài chính Quý II/2017 pdf
Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2017 pdf
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán  pdf
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 pdf
Báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2016 pdf
Báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2016 pdf
Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2016 pdf
Báo cáo tài chính giai đoạn 28/5/2015 đến 31/12/2015 đã được kiểm toán pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty 31/12/2015 pdf