Giới thiệu

Lịch sử hình thành Công ty

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tiền thân là Công ty Thực phẩm Hà Nội được thành lập ngày 10/7/1957 và thành lập lại theo Quyết định số 490/QĐ-UB ngày 26/01/1993 của UBND Thành phố Hà Nội. Khi mới thành lập, Công ty chỉ có 05 đơn vị cơ sở, với 170 CBCNV, trong đó có 50 Đảng viên và 11 đoàn viên. Trong thời kỳ đầu mới thành lập từ năm 1957 - 1964, Công ty kết hợp công tác cải tạo thương nghiệp tư nhân với xây dựng và phát triển lực lượng quốc doanh bằng nhiều hình thức cải tạo tiểu thương. Sau cải tạo đã mở rộng mạng lưới kinh doanh sản xuất đến tất cả các chợ và các đường phố chính. Tỷ trọng kinh doanh chiễm lĩnh thị trường của Công ty giai đoạn này bình quân khoảng 85%.

Lĩnh vực hoạt động

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội hoạt động trong 03 lĩnh vực chính là thương mại nội địa, sản xuất và kinh doanh bất động sản, trong đó hoạt động cốt lõi là thương mại nội địa...

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội