Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Mã chứng khoán: HAF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3825 3825

Fax: (024) 3828 2601

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian dự kiến: Tháng 10/2021 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).

Địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về địa điểm trong Thư mời họp.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 16/09/2021

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q.Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3825 3825   Fax: (024) 3828 2601

Website: https://thucphamhanoi.com.vn

Trân trọng thông báo.

Chi tiết toàn văn Thông báo số 117/TB-HĐQT ngày 24/8/2021 xem tại mục Quan hệ cổ đông/Thông báo